Mới cập nhật

Ngọn Đuốc Chơn Thiền

Ta tự mình thắp đuốc
Ngọn đuốc của chơn Thiền,
Không đảo điên hư vọng,
Qua Không Tánh, Chân Như,
Qua "Tathā" – "Như vậy"
Khơi dậy trí vô sư.

Buddha meditates

Bằng ngọn đuốc chơn thiền,
Của như thật tri kiến,
Nhìn vạn pháp đang là
Trong không ta, không ngã
Làm phát huy ba lực:
Bi, Trí, Dũng hiên ngang.
Ba cửa thành Niết Bàn,
Ta vào tâm rỗng rang.
An trụ trong vô tướng,
Phiền não hết nhiễu nhương,
Chướng duyên hết cản trở,
Giấc mơ sẽ trọn thành,
Bi, Huệ đồng phát sanh.
Đủ duyên ta thừa hành,
Đời đời Bồ Tát Đạo,
Giáo hóa khắp quần sanh.
Thầy Thích Thông Triệt

Không có nhận xét nào