Mới cập nhật

Quy Sơn Cảnh Sách thi hóa

1 /  Nghiệp-nhơn khổ-quả :

Nghiệp Thân-Khẩu-Ý tác thành
Nhơn vì nghiệp đó mà sanh xưa rày
Khổ này phải chịu trách ai
Quả tươi không khổ xưa nay ẩn tàn


2 /  Sanh-Già-Bệnh-Chết :

Sanh ra thế giới Ta bà
Già đi mạng sống tà tà biếng tu
Bệnh tâm thân cũng lu bù
Chết chưa ! Tỉnh thức khéo tu kịp mà

3 /  Sanh-Diệt Thời Mau :  

Sanh ra trong cõi người ta
Diệt sanh bao kiếp thiết tha làm gì
Thời gian thắm thoát trôi đi
Mau hành bát chánh thực thi hạnh lành

4 /  Trái-Tục Vào-Đạo :

Trái dòng thế tục năm nao
Tục đời đạo lý thẩm vào hóa duyên
Vào trong pháp giới tịch nhiên
Đạo mầu thanh thoát bình yên cõi lòng

5 /  Danh-Lợi Lỗi-Đạo :

Danh sanh nghiệp chướng dư thừa
Lợi thêm phiền não không ngừa uổng thay
Lỗi lầm nhận thấy sám ngay
Đạo cao đức trọng trí khai mở đường

6 /  Mỏ-Bày Tam-học :

Mở ra đạo lý rõ ràng
Bày ra nghĩa việt song toàn hậu lai
Tam : < Văn - Tư -Tu >  Phật khai
Học nghe học nghĩ trải dài kiếp tu

7 /  Lỗi-không-Tu-Học :

Lỗi lầm ở chỗ khó tầm
Không ngờ thật tướng chân tâm lòng người
Tu tâm sửa tánh không lười
Học kinh thính pháp trọn đời xuất gia

8 /  Nghiệp-Quả-Thời-Đến :

Nghiệp đời vướng bận sợ chi
Quả nào nhân đó rõ thì nhận ra
Thời đâu lo sợ bao la
Đến câu niệm chánh lòng tà tiêu ngay.

9 /  Nhắc-Nhở-Khuyên-Tu :

Nhắc nhở bằng vần kệ thi
Nhở đâu tâm đắc, quả thì đẹp thay
Khuyên nhau tinh tấn từ nay
Tu tâm sửa tánh trí khai mà nhờ

B -  Quyển-Nhì :

 Có 3 chương : I . Hành-Đạo . II .  Thiền-giáo . III  Kiết-khuyến.

I /  Hành Đạo: có 6 mục

1 )  Lập-Hạnh-Hành-Đạo:

Lập thành trường phái văn vần
Hạnh lành cần phải ân cần thực thi
Hành thâm hạnh nguyện từ bi
Đạo thâm trí sáng tâm bi vào đời.

2 )  Răn-Dạy-Hành-Đạo:

Răn ngừa cẩn thận nghiệp nhân
Dạy câu nhân quả phải phân rõ ràng
Hành thâm ba tạng sẵn sàng
Đạo mầu truyền mãi lời vàng Mâu ni

3 )  Cầu-Đạo-Hành-Đạo :

Cầu nguyền thành nguyện từ tâm
Đạo tâm đã sẵn phật tâm đâu tìm
Hành trì không tánh bằng tim
Đạo cao thanh thoát lặng im thuở đầu

4 )  Chọn-Bạn-Hành-Đạo :

Chọn bài < Trạch-Pháp > Thanh văn
Bạn hiền thí pháp qua lăng kính màu
Hành theo < Lục-Độ > cùng nhau
Đạo không duyên pháp theo sau hành trì

5 )  Kết-Lời-Hành-Đạo :

Kết duyên đạo hạnh gần xa
Lời văn mộc mạc thi ca vào lòng
Hành văn nhiều lỗi ước mong
Đạo tâm thạt đức cảm thông lỗi lầm

 6 )  Chọn-Chỗ-Hành-Đạo :

Chọn đâu cũng vẫn thế thôi
Chỗ nào giàu có đãi bôi khó tầm
Hành như Phật thích sơn lâm
Đạo thành dưới cội sanh tâm Bồ đề

Không có nhận xét nào